آواز دهل

پژوهشی در تعالیم منسوب به میرزا حسینعلی نوری

معروف به بهاءالله

 

مسعود بسیطی، زهرا مرادی، حسین آخوندعلی

چاپ دوم همراه با ویرایش جدید و اضافات

پاییز 1394

 

فهرست و لینک مطالب


 

مقدمه چاپ دوم 1
دیباچه 2
سرآغاز 3
تعالیم منسوب به بهاءالله 15
رویکرد این کتاب در بررسی تعالیم بهایی 16
دیدگاه های سه گانه ی این پژوهش در بررسی تعالیم بهایی                          17

 

 

 

 

 تعلیم نخست: تحرّی حقیقت و ترک تقالید

مقدمه 22
دیدگاه نخست: آیا حقیقت‌جویی و دوری از تقلید، ابداع بهاییان است؟ 24

 

 

 

دیدگاه دوم: آیا مؤسّسان بهاییت، حق‌جو و حق‌پذیرند؟ 27
1- دیدگاه دوگانه بهاییت درباره ی عقل و علم 27
2- تحرّی حقیقت، تجویزی برای غیر بهاییان 33
3- دور از دسترس قرار دادن منابع تحری حقیقت درباره ی بهاییت 35
4- مجازات طرد و اخراج، ثمره ی تحری حقیقتی که به مذاق بیت العدل خوش نیاید 44
5- تحریف متون بهایی، نمونه ای عملی از تحری حقیقت در بهاییت 45
6- تحرّی حقیقت یا تبلیغ یک طرفه و اغفال جماعات بی سواد 48
7- بستن درب تحرّی حقیقت بر اطفال بهایی 49
8-  تحرّی حقیقت، جرمی نابخشودنی برای ساکنان اسرائیل 50
9- تحرّی حقیقت یا سیلی و ناسزا در پاسخ به سوال 52
دیدگاه سوم: آیا اساساً این تعلیم، منطقی و عقلانی است؟ 54

 

 

 

 

 

 

 بخوانیم و بیاندیشیم! 58
1. آیا تعلیم تحرّی حقیقت، جدید است؟ 59
2. اولین تعلیم بهاءالله چیست؟ 59
3. آیا غیر بهاییان، جاهل و بی عقل هستند؟ 60
4. آیا با عقل می‌توان به عرفان الهی رسید؟ 60
5. تحرّی کنیم یا بی چون و چرا بپذیریم؟ 61
6. آیا همه باید تحرّی حقیقت کنند؟ 61
7. بشنویم یا نشنویم؟ 62
8. سوال را پاسخ دهیم یا سوال کننده را سیلی زنیم؟                                       62
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از زوایای سه گانه 63

 

 تعلیم دوم: وحدت عالم انسانی

مقدمه 66
دیدگاه نخست: آیا وحدت عالم انسانی تعلیم جدیدی است؟                           70

 

 

 

دیدگاه دوم: آیا مؤسّسان بهاییت، به وحدت عالم انسانی معتقد بوده‌اند؟ 73
1- سیاهان آفریقایی همگی مانند حیوانات وحشی و بی و عقل و دانشند!                   73
2- نظر عبدالبهاء دربارهی ترکها 77
3- نظر عبدالبهاء دربارهی بومیان آمریکایی 78
4- عبدالبهاء و فلاسفهی مادی 81
5-روش برخورد با غیر بهاییان و منکران 84

 

 

 

 

 

6- برخورد بهاءالله با برادر خود و پیروان او 105
7- روش برخورد با طردشدگان 109
8- مجازات دزد 113
9- بهاییان برای چه دست به ساخت تقویم جدیدی زده اند؟                                     114
10- دفاع از تمام مظلومان یا فقط دفاع از بهاییان 115
11- اسرائیلی های بی نوا از فضل بهایی شدن محرومند 116
12- وحدت عالم انسانی در برخورد بهاءالله با غیر بهاییان 117
13- وحدت عالم انسانی در برخوردهای عبدالبهاء 118
14- وجود فرقههای متعدد بهایی، مغایر با وحدت عالم انسانی 119
دیدگاه سوم: آیا اساساً این تعلیم، از نظر عقل و منطق صحیح است؟ 121

 

 

 

 

 

 

 

 

بخوانیم و بیاندیشیم! 123
1. آیا تعلیم وحدت عالم انسانی، جدید است؟ 124
2. سیاهان آفریقایی، گاو هستند یا انسان؟ 124
3. آیا آفریقاییان همگی حیوانات نامتمدن، وحشی و بیعقل هستند؟                          125
4. آیا ترکها سزاوار پاسخهای مضحک هستند؟ 125
5. آیا ملیت و نژاد مردم باید معیار قضاوت باشد؟ 126
6. درخت خوب و درخت بد؟ 126
7. با غیر بهاییان معاشرت کنیم یا نکنیم؟ 127
8. آیا خداوند غیر بهاییان را عذاب خواهد کرد؟ 128
9. آیا آنها که از بهاییت روی گردانده‌اند، حیوان هستند؟ 129
10. همه میوه‌ی ‌یک درختیم یا برخی سنگ ریزه‌ی ‌بی ارزش‌اند؟ 129
11. آیا رحمت پروردگار شامل حال تمامی انسان‌هاست یا خیر؟ 130
12. همراهی یا طرد؟ 130
13. معاشرت یا قطع رابطه؟ 131
14. مهربانی یا عذاب؟ 131
15. مهربانی یا کُتَک؟ 132
16. محبت یا عداوت (جدایی)؟ 132
17. با ادب باشیم یا ناسزا بگوییم؟ 133
18. فحش بدهیم یا ندهیم؟ 134
19. پناه خائنان باشیم یا با آنها نا مهربان باشیم؟ 134
20. با گرگ، مهربان باشیم یا نباشیم؟ 135
21. مهربانی با ظالم یا تنبیه او؟ 135
22. آیا هرکس بهاءالله را انکار کند، حرام زاده است؟ 135
23. محبّت به مبغضان یا حرمت دیدار با آنها؟ 136
24. با غافلان چگونه برخورد کنیم؟ 136
25. برای دیگران آرزوی مرگ کنیم یا نکنیم؟ 137
26. به دیگران توهین نکنیم یا از توهین به دیگران بخندیم؟ 137
27. آیا بهاءالله دوست دارد از او با انواع الفاظ زشت یاد کنند؟ 138
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از زوایای سه گانه 139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعلیم سوم: دین باید سبب الفت و محبت باشد

 مقدمه 142
 دیدگاه نخست: آیا این تعلیم، تازگی دارد و پیش از اعلان بهاییان، شنیده نشده بود؟ 144

  

دیدگاه دوم: آیا بهاییان و در رأس آنها رهبران‌شان بر طبق این تعلیم رفتار نموده‌اند؟ 147
1- درگیری درون فرقهای در بابیت و بهاییت 147
2- جنگ‌های دوره‌ی ‌باب 149
3- نزاع‌های زمان بهاءالله 153
4- درگیری‌های پس از بهاءالله 155
5- رفتار بهاییان نسبت به غیر بهاییان 157
6- بهاءالله و صلح 159
7- بر خوردهای خشونت آمیز عبدالبهاء 161
دیدگاه سوم: آیا اساسا این تعلیم، از نظر عقل و منطق صحیح است؟ 165

 

 

 

 

 

 

 

 

بخوانیم و بیاندیشیم! 167
1. آیا تعلیم «دین باید سبب الفت و محبت شود» جدید است؟                                 168
2. محبت یا خشونت؟ 168
3. آیا بابیت دین است 169
4. آیا بهاییت دین است 170
5. آیا بی دینی، بهتر از بهایی بودن است؟ 171
6. اعتقاد افراد به ما ربط دارد یا ندارد؟ 171
7. برای دشمن، دوست باشیم یا شعله‌ی ‌آتش؟ 172
8. همراهی یا طرد؟ 172
8. کتک بزنیم یا نزنیم؟ 173
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از زوایای سه گانه 174

 

 

 

 

 

 

  تعلیم چهارم: دین باید مطابق علم و عقل باشد

مقدمه 176
دیدگاه نخست: آیا این تعلیم، تازگی دارد و پیش از اعلان بهاییان، شنیده نشده بود؟ 180

 

 

 

دیدگاه دوم: آیا بهاییان و در رأس آنها رهبران‌شان بر طبق این تعلیم رفتار

کرده‌اند؟
183
1- معیار صحت عقل و علم پذیرش بهاییت است! 183
2- فرمایشات خلاف علم و عقل باب 185
3- فرمایشات خلاف علم و عقلِ بهاءالله 194
4- فرمایشات خلاف علم و عقلِ عبدالبهاء 211

 

 

 

 

 

 

 5-دانش مذهبی باب، بهاءالله و عبدالبهاء                                                        222

 

 

6-منبع دانش باب، بهاءالله، و عبدالبهاء 252
7-اشعار شعراء منبعی دیگر برای رهبران بهایی 267
8-عقل حکم میکند انسان به آنچه فرمان میدهد خود عامل باشد 271
دیدگاه سوم: آیا اساساً این تعلیم از نظر عقل و منطق، صحیح است؟ 281

 

 

 

 

بخوانیم و بیاندیشیم! 288
1. آیا تعلیم «دین باید مطابق علم و عقل باشد» جدید است؟ 289
2. اگر دین با عقل مطابق نبود، مشکل از دین است یا عقل؟ 289
3. علم خوب است یا بد 290
4. بابیت جهل است یا دین؟ ممنوعیت کتب و آموزش 290
5. بابیت جهل است یا دین؟ نابودی همه کس و همه چیز غیر بابی 291
6. بابیت جهل است یا دین؟ ممنوعیت دارو 292
7. بابیت جهل است یا دین؟ مسافرت رفتن 292
8. بابیت جهل است یا دین؟ چند حکم متفرقه 293
9. آیا قرآن میگوید همه چیز زنده است؟ 293
10. جایگاه دانشمندان و عقلا در نزد بهاییان 294
11. آیا به باب وحی میشده؟ 294
12. آیا بهاءالله علم الهی داشته؟ 295
13. عبدالبهاء و مدرسه رفتن باب 296
14. آیا عقلانی است به کسی دستوری دهیم که در گذشته کاری را انجام ندهد؟       
296
15. بهاءالله با علما حشر و نشر داشته یا نداشته؟ 297
16. آیا جوانی بهاءالله به شادابی گذشته است؟ 297
17. آیا نقل قول از کتب دیگران نشان نداشتن علم الهی است؟ 298
18. مرده را کی و کجا دفن کنیم؟ 299
19. آیا بهاءالله قصد نسخ کتاب بیان را دارد؟ 300
20. بهاءالله و عبدالبهاء در لباس دانشمندان 301
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از زوایای سه گانه 308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعلیم پنجم: تـرک تعصّبـات

مقدمه 310
دیدگاه نخست: آیا این تعلیم، تازگی دارد؟                                            
312

 

 

 

دیدگاه دوم: بهاییان و سرانشان در برخورد با این تعلیم چگونه عمل می‌کنند؟ 314
1. علی محمد باب 314
2. تعصّب نداشتن فقط برای غیر بهاییان است! 315
3. برخورد بهاییان با معرضین و منکرین 316
4. بهاییان تعصّب ندارند اما به اعتقاد ایشان غیر بهاییان حرامزاده هستند 317
5. بهاییان تعصّب ندارند اما به اعتقاد ایشان غیر بهاییان حیوانند 318
6. بهاییان تعصّب ندارند اما بهاییان گوهر و غیر بهاییان سنگریزه هستند 319
7. بهاییان تعصّب ندارند اما غیر بهایی از بهایی ارث نمیبرد 320
8. بهاییان تعصّب ندارند اما فقط بهاییان عاقل و عالمند 320
9. تعصّبات نژادی در بهاییت 321
10. تعصّب جنسی 324
11. تعصّب در تحصیلات 325
12. تعصب بر مبنای دوستی و دشمنی بهاءالله 326
دیدگاه سوم: آیا اساساً این تعلیم از نظر عقل و منطق، صحیح است؟ 328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخوانیم و بیاندیشیم! 332
1. تعصّب نداشته باشیم یا دیدار با غیر بهاییان را حرام بدانیم؟ 333
2. تعصّب نداشته باشیم یا تنها بهاییان را عالِم و عاقل بدانیم؟ 333
3. تعصّب نداشته باشیم یا هر بهایی را برابر با هزار هزار غیر بهایی بدانیم؟ 334
4. تعصّب نداشته باشیم یا غیر بهایی را از ارث محروم کنیم؟ 334
5. تعصّب نداشته باشیم یا غیر بهاییان را حیوان بشماریم؟ 335
6. تعصّب نداشته باشیم یا غیر بهایی را حرامزاده بدانیم؟ 335
7. تعصّب نداشته باشیم یا معترضان را اخراج کنیم؟ 336
8. تعصّب نداشته باشیم یا شک کننده در بهاءالله را جهنم بدانیم؟ 336
9. تعصّب نداریم؛ اما کسی که غیر بهاییان را انسان بداند از فضل خدا محروم میدانم! 337
10. تعصّب نداشته باشیم یا بومیان آفریقا و آمریکا را حیوان وحشی و بی عقل بشماریم؟ 337
11. تعصّب نداشته باشیم یا ترکان را سزاوار پاسخهای مضحک و مسکت بدانیم؟ 338
12. تعصّب نداشته باشیم یا بین زن و مرد تفاوت قائل شویم؟ 338
13. تعصّب نداشته باشیم یا متعصّبانه از بابیت طرفداری کنیم؟ 339
14. تعصّب نداشته باشیم یا تحصیل در مدارس غیر بهایی را مرگ مجسّم بدانیم؟ 339
15. تعصّب نداشته باشیم یا دوستی و دشمنی با بهاءالله را معیار برخورد با دیگران قرار دهیم؟ 340
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از زوایای سه گانه 341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 تعلیم ششم: تعدیل معیشت همگانی و رفع مشکلات اقتصادی

مقدمه 344
دیدگاه نخست: آیا این تعلیم، ابداع بهاییت است؟                                         
349

 

 

دیدگاه دوم: آیا بهاییان و در رأس آنها سران بهاییت، خود به امر تعدیل معیشت و

حمایت از فقرا اهتمام داشته‌اند؟
353
1- تصرّف تمام اموال افراد غیر بابی 353
2- انواع جریمههای خانمان سوز برای بابیان به نفع باب 354
3-ربا خوری 355
4- مجازات خنده آور برای زنا 357
5- ناقضین عهد و طرد شدگان 358
6- خانه ی مسکونی میّت 359
7- مجازات دزد 359
دیدگاه سوم: آیا این تعلیم از نظر عقلی و منطقی، صحیح است؟ 
361


 

 

 

 

 

 

 

بخوانیم و بیاندیشیم! 371
1. آیا تعلیم «تعدیل معیشت عمومی» جدید است؟ 372
2. بالاخره ربا خوب است یا بد؟ آیا عبدالبهاء فضل خدا بر بندگانش را دوست ندارد؟ 372
3. کمک به نیازمندان اجباری است یا اختیاری؟ 373
4. تعدیل معیشت یا پرداخت چند تُن طلا به بیت‌العدل؟ 373
5. باید بین انسان‌ها مساوات کامل باشد یا نباشد؟ 374
6. خداوند انسان‌ها را یکسان خلق نموده یا خیر؟ 374
7. تعدیل معیشت یا محروم کردن برخی از معیشت؟ 375
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از زوایای سه گانه 376

 

 

 

 

 

 

 

 تعلیم هفتم: بیت‌العدل و محکمه‌ی کبری

مقدمه 378
بررسی سازمان تشریع 379
دیدگاه نخست: آیا این تعلیم تازگی دارد؟                                          
390

 


 

 

دیدگاههای دوم و سوم: آیا سران بهایی به این تعلیم عمل نمودهاند؟ آیا این

تعلیم، منطقی است؟
393
1- حل مشکلات ملت‌ها یا دولت‌ها؟ 393
2- جدایی دین از سیاست 394
3- عصمت بیت‌العدل 398
4- مشروعیت بیت‌العدل به شرط وجود ولیّ امرالله 400

 

 

 

 

 

بخوانیم و بیاندیشیم 411
1. آیا بیت‌العدل کپی برداری از مجالس اروپایی است؟ 412
2.آیا بیت‌العدل مصون از خطاست؟ 412
3. آیا بهاییان اجازه‌ی فعالیت و دخالت در سیاست دارند؟ 413
4. چه کسی امور سیاسی سلطنت طلایی بهایی را اداره میکند؟ 414
5. اختلاف استنباط در آثار بهاءالله را به ولیّ امرالله ارجاع دهیم یا به بیت‌العدل اعظم؟ 414
6. حقوق الله باید به ولیّ امرالله تقدیم شود یا به بیت‌العدل اعظم؟ 415
7. کلام قصار: آیا قوانین دولت‌ها بر قوانین خدا ارجح است؟ 415
8. مؤیّد بودن سران بهاییت به الهامات الهی یا خطا رفتن پیشگوییهایشان؟! 416
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از زوایای سه گانه 417

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعلیم هشتم: تعلیم و تربیت عمومی و اجباری

مقدمه 420
دیدگاه نخست: آیا این تعلیم، تازگی دارد؟                                             
422


دیدگاه دوم: آیا بهاییان، خود به این تعلیم عامل بوده‌اند؟ 425
1- تعلیم و تربیت عمومی و اجباری نزد بهاییان 425
2- معنای تعلیم و تربیت نزد باب و افتخار بهاءالله به آن 426
3- معیار عالِم بودن، بهایی بودن است، نه تعلیم و تربیت 427
4- میزان سطح علمی بزرگان بهاییت 428
5- ادب بهاءالله و عبدالبهاء به عنوان دو نمونه از تعلیم و تربیت بهایی 428
6- جایگاه تعلیم و تربیت غیر بهاییان در نزد بهاییان 430
دیدگاه سوم: آیا اساساً این تعلیم از نظر عقلی صحیح است؟                    
434

 

 

 

 

 

 

بخوانیم و بیاندیشیم! 437
1. آیا تعلیم، تعلیم و تربیت عمومی جدید است؟ 438
2. تربیت یکسان یا متمایز اطفال؟ 438
3. تربیت یکسان یا متناسب با ظرفیت؟ 439
4. آیا تعلیم و تعلّم جهل را از بین میبرد؟ 439
5. تمجید از احکام جاهلی و هادم علم یا داعیه داری تعلیم و تربیت عمومی؟          
440
6. آیا پیامبری که بی‌تربیت باشد میتواند مردم را تربیت کند؟ 440
7. شرکت بهاییان در مدارس غیر بهایی مجاز است یا خیر؟ 441
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از زوایای سه گانه 443

 

 

 

 

 

 


 تعلیم نهم: وحدت لسان و خط برای عالمیان

مقدمه 446
دیدگاه نخست 448
دیدگاه نخست: آیا این تعلیم، کاملاً جدید است؟                                       
448


دیدگاه دوم: آیا خود بهاییان و خصوصاً سران ایشان به این تعلیم عامل بوده‌اند؟ 452
1- متون اولیه‌ی بهایی به سه زبان مختلف نوشته شده اند 452
2- چرا باید یک پیامبر پارسی آیات را به عربی نازل کند؟ 453
3- به بهاییان دستور داده شده زبانهای متعدد فرا گیرند 456
4- چرا بهاییان تاکنون خط و زبان مشترکی ابداع نکرده‌اند؟ 459
5- چرا با وجود توصیه‌ی ‌عبدالبهاء، بیت‌العدل زبان اسپرانتو را انتخاب نکرد؟ 463
6- تعارضات متعدد در تعیین مصداق لسان عمومی 465
7- کسی که در یاد گرفتن زبانی غیر از زبان مادریش مشکل دارد، چگونه دیگران را به این کار امر می‌کند؟ 468
8- تحریف متون بهایی در ترجمه‌ی آنها به انگلیسی 472
دیدگاه سوم: آیا اساساً این تعلیم از نظر عقل و منطق، صحیح است؟ 475

 

 

 

 

 

 

 

بخوانیم و بیاندیشیم! 481
1. به جز زبان مادری، یک زبان بیاموزیم یا پنج زبان؟ 482
2. معنی تلاش برای محدود کردن زبان به یکی! 483
3. آیا یادگیری زبانهای متعدد اتلاف عمر است؟ 483
4. علت نازل کردن آیات عربی برای مخاطب فارسی چیست؟                                   
484
5. زبان جهانی مورد نظر بهاییت چیست؟ 485
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از زوایای سه گانه 486

 

 

 

 

 


 تعلیم دهم:  تساوی حقوق رجال و نساء

مقدمه 488
دیدگاه نخست: آیا پیش از بهاییت، فرد، مکتب و یا آیینی درباره‌ی محترم شمردن حقوق زنان سفارش نکرده و راهکاری ارائه نداده است؟ 491

 


 

دیدگاه دوم: آیا بهاییان به راستی به تساوی حقوق زن و مرد معتقدند و طبق آن

عمل می‌کنند؟
496
1- دیدگاه بهاءالله و عبدالبهاء نسبت به زن 496
2- ارث زنان در بهاییت 502
3- مهریه ی زن بهایی 508
4- تعدد زوجات در بهاییت 509
 5- عضویت زنان بهایی در بیت العدل  522
 6- مقام ولیّ امرالله بودن  523
 7-حج بهایی  523
 8- تربیت اولاد  524
 9- پسران غصن (شاخه) هستند و دختران ورقه (برگ)  526
 10- مهریه و بکارت  527
 11- زنان باید از مردان تبعیت کنند  528
 دیدگاه سوم: آیا این تعلیم از نظر عقل و منطق صحیح است؟  529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخوانیم و بیاندیشیم! 532
1. هیچ امتیازی بین زن و مرد نیست یا با هم تفاوت دارند؟ 533
2. حیوان نر بر ماده امتیاز دارد یا خیر؟ 534
3. اگر یک بال عالم انسانی ضعیفتر باشد می توان ترقّی کرد؟ 534
4. مرد و زن در جمیع مراتب مساوی‌اند، امّا زنان، بی استعداد و بی لیاقت هستند! 535
5. نزد خدا مردی و زنی است یا خیر؟ 535
6. حقوق زنان با مردان مساوی است، امّا زنان از خانه‌ی ‌پدری ارث نمی‌برند! 536
7. باید حقوق زنان با مردان مساوی باشد، امّا زنان کمتر ارث ببرند! 536
8. باید حقوق زن و مرد با هم مساوی باشد به جز جاهایی که زن اصلا حقی ندارد! 537
9. جایگاه زن بهایی و «بازپس گیری آنچه شوهر برای او خریده، پس از فوت مرد» 537
10. تعدد زوجات، آری یا خیر؟ 538
11. عبدالبهاء و عدالت بین زوجات 538
12. آیا عبدالبهاء گفته مردان اجازهی تعدد زوجات ندارند؟ 539
13. تساوی حقوق یا محرومیت زنان از حق عضویت در بیت‌العدل؟ 539
14. تساوی حقوق یا تمایز بین حقوق زن روستایی و شهری؟  
540
15. آیا رحمت خدا شامل همه‌ی ‌انسان‌هاست یا برخی زنان از موهبت پروردگار بی نصیبند؟ 540
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از زوایای سه گانه 541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 تعلیم یازدهم: صلح عمومی و تحریم جنگ

مقدمه 544
دیدگاه نخست: آیا طرفداری از صلح و دوری از جنگ، تعلیم جدیدی است؟ 546

 


دیدگاه دوم: آیا بهاییان خود همواره در صلح بودند و هرگز نجنگیده‌اند؟ 561
1- میرزا اسدالله، نوکر بهاءالله 563
2- جنایات در عراق 564
دیدگاه سوم: آیا از نظر عقلی تحت هر شرایطی می‌توان صلح کرد و یا جنگ نکرد؟ 569

 

 

 

 

بخوانیم و بیاندیشیم! 574
1. آیا وعده به صلح عمومی تعلیم جدید است؟ 575
2. تعرّض و جنایت ممنوع است یا خیر؟ 576
3. صلح عمومی یا «شعله‌ی ‌آتش بودن برای دشمنان بهاءالله»؟ 576
4. اگر کسی تعدّی کرد، دفاع کنیم یا نکنیم؟ 577
5. اسلحه و جدال ممنوع است یا برای رسیدن به صلح باید جنگید؟                      
577
6. تعرض ممنوع است یا می‌توان مردم را کُتک زد؟ 578
7. جدال ممنوع است یا آزاد؟ 578
8. جهان گشایی مذموم است یا ممدوح؟ 578
9. کلام قصار 579
10. صلح جهانی در چه زمانی به وقوع میپیوندد 580
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از زوایای سه گانه 581

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعلیم دوازدهم: جهان بشری محتاج نفثات روح القدس است

مقدمه 584
دیدگاه نخست: آیا اعلام نیاز بشر به نفثات روح القدس، تعلیمی جدید است و پیش از اعلان بهاییان، در جهان شنیده نشده بود؟ 588

دیدگاه دوم و سوم: آیا رهبران بهایی، خود به این تعلیم عامل بودند؟ آیا این

تعلیم از نظر عقل و منطق صحیح است؟
592

 

 

 


 

بخوانیم و بیاندیشیم! 608
1. با مقتضیات زمان دین جدیدی بیاید یا نیاید؟ 609
2. چند سال پس از بهاءالله پیامبر جدیدی می‌آید؟                                                
609
3. در این عصر، واسطه‌ی ‌فیض الهی کجاست؟ 610
4. به خدا قسم پیامبر جدیدی می‌آید! نمی‌آید! 610
5. آیا مکاشفات پیامبران حقیقت دارند؟ 611
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از زوایای سه گانه 612

 

 

 

 

 


کلام آخر                                                                                                
613
فهرست منابع 617

 

 

 

 

آئین بهایی، دیانت بهایی، تعاليم بهايي، بهائيت، بهاییت، بهایی پژوهی، بابیت، بابیه، شیخیه، بیانی، بابی، بابیان، بهاییان، ازلیان، ریمی، تعالیم دوازده گانه بهایی، تعالیم بهاییت، سید کاظم رشتی، سید علی محمد باب، علی محمد باب، سید باب، باب، میرزا حسین علی نوری، بهاء الله، حضرت محبوب، جمال مبارک، صبح ازل، عباس افندی، عبدالبهاء، شوقی، شوقیافندی، ولی امرالله، طاهره قرةالعین، روحیه ماکسول، زرین تاج، ملا محمد زرندی، چارلز میسون ریمی، ریمی، اشراق خاوری، فاضل مازندرانی، اسلمنت، محمد علی فیضی، ابوالفضل گلپایگانی، مهدی گلپایگانی، ابن الذئب، من یظهره الله، مسعود بسیطی، زهرا مرادی، آوازدهل، اقدس، ایقان، بدیع، بیان، مبین، خطابات، مکاتیب، کلمات مبارکه مکنونه، اشراقات، اقتدارات، الواح مبارکه، مفاوضات، کتاب عهدی، الواح وصایا، رساله سوال و جواب، پیام ملکوت، گنجینه حدود و احکام، اسرارالآثار، اشراقات، ادعیه حضرت محبوب، کشف الغطاء، آثار قلم اعلی، گلزار تعالیم بهایی، مطبوعات امری، احباء، احباءالله، احبای خدا، اغنام الله، اغنام الهی، اهل بها، حروف حی، ایادیان امرالله، تاریخچه بهاییت، بهایی پژوهی، تاریخ بدیع، تقویم بهایی، ایام هاء، طرد روحانی، طرد اداری، فرق ضاله، فرقه ضاله، توبه نامه باب، پیامبر عصر جدید، مظاهر ظهور الهی، مشرق الاذکار، محرومیت از تحصیل، همه بار یک دارید، سیاهان آفریقایی، سازمان تبیین، سازمان تشریع، حیفا،حقوق الله، بخوانیم و بیاندیشیم، تحرّي حقيقت، ترك تقاليد، وحدت عالم انساني، دين بايد سبب الفت و محبت باشد، تطابق دين با علم و عقل، ترك تعصبات، تعديل معيشت عمومي، بيت‌العدل، محكمه كبری، تعليم و تربيت عمومي، تربیت اجباري، وحدت لسان، وحدت زبان و خط، تساوي حقوق رجال و نساء، تساوی حقوق زنان و مردان، صلح عمومي، تحريم جنگ، جهان بشري محتاج نفثات روح القدس است، نفثات روح القدس، وحدت اساس ادیان، تعصب نژادی، تعصب جنسی،

 

اطلاعات اضافی

Real Time Web Analytics